Dėl santuokos registravimo

 

Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu susituokiantieji ar jų tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, santuoka registruojama paskutinės susituokiančiųjų arba jų tėvų gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje.


Reikalingi dokumentai: asmens dokumentai, gimimo liudijimai, valstybinės rinkliavos dydis 20€   (už santuokos įregistravimą ne civilinės metrikacijos įstaigos patalpose 60€).

Dokumentai, reikalingi įregistruoti santuoką su nepilnamečiu (-e): asmens dokumentai, gimimo liudijimai, valstybinės rinkliavos dydis 20€, teismo nutartis dėl santuokinio amžiaus sumažinimo.
Dokumentai, reikalingi įregistruoti santuoką su užsienio piliečiu (-e): asmens dokumentai, gimimo liudijimas, ištuokos arba mirties liudijimo vertimas (jei tuokiamasi ne pirmą kartą), pažyma apie tai, kad santuokai kliūčių nėra, valstybinės rinkliavos dydis 20€.
Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (apostille), jeigu LR tarptautinės sutartys ir ES teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.
Dokumentai, reikalingi įtraukti į apskaitą užsienyje sudarytą santuoką: besikreipiančiojo asmens dokumentas, užsienio valstybės institucijos išduoto legalizuoto santuokos liudijimo kopija nustatyta tvarka patvirtinta notaro ir išversta į lietuvių kalbą, valstybinės rinkliavos dydis 6€.


Nuo 2012 metų birželio 1 d. apie Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas Civilinės metrikacijos skyriams praneša ne patys jaunieji, o bažnyčios atstovai.
Bažnyčia apie sudarytą santuoką praneša CMS faksu, elektroniniu būdu ar asmeniškai pristatant pranešimą. Valstybinės rinkliavos dydis 6€.
 Po to, kai tai bus padaryta, apie santuokos įtraukimą į apskaitą CMS sutuoktinius informuos išsiųsdamas jiems pranešimą jų nurodytu gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto adresu.
Tokiu pat būdu sutuoktiniai bus informuojami ir tais atvejais, kai bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka nebus įtraukiama į apskaitą dėl pranešime esančių esminių klaidų, taip pat, kai bažnyčioje sudaryta santuoka neatitinka Civiliniame kodekse įtvirtintų santuokos sudarymo sąlygų.
 Pranešime bus pateikiama ir informacija apie tai, kur ir kokio dydžio valstybės rinkliavą turi sumokëti sutuoktiniai atsiimdami santuokos liudijimą, jei jiems jo reikia.
Vyriausybė yra pavedusi valstybės institucijoms apskritai nebereikalauti iš asmenų pateikti popierinį santuokos liudijimą tvarkant jiems reikalus, kadangi visą informaciją apie asmens statusą jos gali matyti Gyventojų registre. Ateityje galutinai atsisakius tokio reikalavimo, santuokos liudijimas galėtų būti išduodamas tuomet, jei sutuoktiniai to pageidautų ar jiems jo prireiktų tvarkant reikalus užsienyje ir pan.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje. Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba.

 

 

      Kam, kur, kada teikiamas Santuokos sakramentas


     Santuokos sakramentą gali priimti pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 metų (jaunesniems reikia vyskupo leidimo). Santuokos sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės. Jaunieji, nusprendusieji priimti Santuokos sakramentą, turi prieš tris mėnesius iki santuokos kreiptis į savo parapijos kleboną. Santuokos sakramentas teikiamas jaunosios ar jaunojo parapijoje.
     Reikia turėti    asmens tapatybės dokumentus, Krikšto pažymas iš tos bažnyčios, kurioje žmogus pakrikštytas, ir kartu laisvo statuso pažymas, pažymą apie Šeimos centre išklausytas paskaitas.
     Tuokiantis trečioje parapijoje reikia turėti savo parapijos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų.
    Bažnyčia reikalauja, kad katalikai, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento, jeigu nėra didelių nepatogumų, iki santuokos sudarymo ją priimtų. Be to, prieš priimant Santuokos sakramentą, dera atlikti išpažintį iš viso gyvenimo.

 


 

 

 

     Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti. (Plg. Koh 3,9-10)
     Iškilmingiausias ir esminis vestuvių dienos įvykis - priesaika, duodama bažnyčioje Dievo ir žmonių akivaizdoje. Prisiekdami mylimam žmogui padovanosite ypatingą dovaną - save ir gausite ypatingą dovaną - savo "antrąją pusę". Šios dovanos niekada nebus galima atsisakyti ar atsiimti. Geriausia Santuokos sakramentą yra švęsti Šv.Mišiose. Būtent jose artimieji gali melstis už jus, priimti Komuniją - Kristaus Kūną.
     Jungtuvių apeigos susideda iš penkių dalių: trys klausimai jauniesiems; Santuokinė priesaika; priesaikos patvirtinimas; žiedų palaiminimas bei įteikimas; visuotinė malda.
     1. Trys klausimai jauniesiems. Pirmąjį klausimą kunigas užduoda kiekvienam atskirai:
     "........ ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę?"
     "........ ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio?"
     Atsakydami "taip" jaunasis ir jaunoji užtikrina, jog tikrai yra laisvai apsisprendę sudaryti santuoką būtent su tuo asmeniu. Rimtam apsigalvojimui gali padėti supratimas "Ar aš noriu pasenti su šiuo žmogumi?", "Ar aš noriu su ja susilaukti vaikų?", "Ar aš mylėsiu jį jei jis susirgs, bus įkyrus?".
     Kas gali versti tuoktis? Daug kas: tėvai, sužadėtinis arba sužadėtinė, gailestis, noras nelikti senmerge, senberniu, nes laukiatės vaikelio, sunkus sugyvenimas su tėvais, neturėjimas kur gyventi ir pan. Pagalvokite, ar jūsų nespaudžia jokios aplinkybės, kurioms norėtumėte pasipriešinti, bet nedrįstate? Įsiklausykite į savo širdį ir pasitarkite su tais žmonėmis, kuriuos laikote išmintingais.
     Į antrąjį klausimą "Ar pažadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti?" abu jaunieji kartu atsako "taip". Kas yra "visas gyvenimas"? Tai bent jau keturiasdešimt metų, per kuriuos gimdysite ir auginsite vaikus, o gal negalėsite jų susilaukti, kopsite karjeros laiptais, o gal nepasieksite ko norėjote, sirgs ir mirs tėvai, sensite ir vis geriau pažinsite vienas kitą, ir...vis labiau pamilsite?
     Jūs nepažadate vienas kitam visą gyvenimą jausti aistrą ar romantiškus jausmus. Jūs pažadate nuoširdžiai kurti tarpusavio santykius.
     Trečiasis klausimas: "Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti kaip liepia Dievas ir Bažnyčia?". Atsakymas "taip" įpareigoja priimti visus Dievo Jums duotus vaikus ir atsakingai juos užauginti.
     Atsakymai į šiuos tris klausimus atskleidžia jaunųjų nuostatas esminiais santuokos - laisvo apsisprendimo, meilės, ištikimybės ir vaikų - klausimais. Po jaunųjų atsakymo į klausimus kunigas taria: "Tesuteikia jums Dievas savo malonės, kad tai, ką pažadate būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas".
     2. Santuokinė priesaika. Po trijų klausimų kunigas kviečia jaunuosius paduoti vienas kitam ranką ir tarti priesaikos žodžius. Tai - esminė Santuokos sakramento dalis. "Aš, ........, imu tave, ........, savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!". "Aš, ........, imu tave, ........, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, - visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!".
    Jaunųjų priesaika remiasi iš jausmų kilusiu pasiryžimu likusį gyvenimą kartu būti kasdienybės rutinoje, džiaugsmuose ir sunkumuose. Patirtis byloja, jog kartais priesaiką įvykdyti labai sunku, todėl jaunieji prašo Dievą pagalbos.
    3. Priesaikos patvirtinimas. Priesaiką patvirtina kunigas tardamas: "Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, testiprina Viešpats savo malone ir jus dosniai telaimina!". Tyliai peržegnojęs jaunavedžius (jie persižegnoja) kunigas ištaria visa užtvirtinančius žodžius: "Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria!". Šie žodžiai atskleidžia Bažnyčios mokymą, jog santuoka įvyko su Dievo malone ir nuo šiol ne žmogaus galioje ją suardyti.
     4. Žiedų palaiminimas bei įteikimas. Kunigas palaimina žiedus. Tada jaunieji užmauna juos vienas kitam tardami: "Imk šį žiedą - mano meilės ir įštikimybės tau ženklą - vardan Dievo-Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios". Žiedas pagal paprotį gaminamas iš tauraus metalo - amžinos meilės ir ištikimybės simbolis, kurį sutuoktiniai nešioja visą gyvenimą.
     5. Visuotinė malda. Jungtuvių apeigos užbaigiamos visuotine malda, t. y. skaitomi prašymai, kuriems pritaria visi apeigų dalyviai. Malda - tai dvasinė dovana jaunai šeimai. Gera būtų, kad artimieji, vestuvių dalyviai už jaunuosius melstųsi ne tik vestuvių dieną. Po visuotinės maldos, o Šv.Mišiose - prieš Komuniją, jauniesiems teikiamas palaiminimas.
     (Priesaika iš LVK leidinio "Santuokos sakramentas". 1997 m. Vilnius. Parengė Lietuvos šeimos centras) .